PHP过滤各种HTML标签记录

  • 内容
  • 评论
  • 相关

主要记录下采集时用到的过滤标签

531m

$str=preg_replace("/<\s*img\s+[^>]*?src\s*=\s*(\'|\")(.*?)\\1[^>]*?\/?\s*>/i", " ", $str); //过滤img标签

$str=preg_replace("/\s+/", " ", $str); //过滤多余回车

$str=preg_replace("/<[ ]+/si","<",$str); //过滤<__("<"号后面带空格)

$str=preg_replace("/<\!--.*?-->/si","",$str); //注释

$str=preg_replace("/<(\!.*?)>/si","",$str); //过滤DOCTYPE

$str=preg_replace("/<(\/?html.*?)>/si","",$str); //过滤html标签

$str=preg_replace("/<(\/?head.*?)>/si","",$str); //过滤head标签

$str=preg_replace("/<(\/?meta.*?)>/si","",$str); //过滤meta标签

$str=preg_replace("/<(\/?body.*?)>/si","",$str); //过滤body标签

$str=preg_replace("/<(\/?link.*?)>/si","",$str); //过滤link标签

$str=preg_replace("/<(\/?form.*?)>/si","",$str); //过滤form标签

$str=preg_replace("/cookie/si","COOKIE",$str); //过滤COOKIE标签

$str=preg_replace("/<(applet.*?)>(.*?)<(\/applet.*?)>/si","",$str); //过滤applet标签

$str=preg_replace("/<(\/?applet.*?)>/si","",$str); //过滤applet标签

$str=preg_replace("/<(style.*?)>(.*?)<(\/style.*?)>/si","",$str); //过滤style标签

$str=preg_replace("/<(\/?style.*?)>/si","",$str); //过滤style标签

$str=preg_replace("/<(title.*?)>(.*?)<(\/title.*?)>/si","",$str); //过滤title标签

$str=preg_replace("/<(\/?title.*?)>/si","",$str); //过滤title标签

$str=preg_replace("/<(object.*?)>(.*?)<(\/object.*?)>/si","",$str); //过滤object标签

$str=preg_replace("/<(\/?objec.*?)>/si","",$str); //过滤object标签

$str=preg_replace("/<(noframes.*?)>(.*?)<(\/noframes.*?)>/si","",$str); //过滤noframes标签
$str=preg_replace("/<(\/?noframes.*?)>/si","",$str); //过滤noframes标签
$str=preg_replace("/<(i?frame.*?)>(.*?)<(\/i?frame.*?)>/si","",$str); //过滤frame标签
$str=preg_replace("/<(\/?i?frame.*?)>/si","",$str); //过滤frame标签
$str=preg_replace("/<(script.*?)>(.*?)<(\/script.*?)>/si","",$str); //过滤script标签
$str=preg_replace("/<(\/?script.*?)>/si","",$str); //过滤script标签
$str=preg_replace("/javascript/si","Javascript",$str); //过滤script标签

$str=preg_replace("/vbscript/si","Vbscript",$str); //过滤script标签

$str=preg_replace("/on([a-z]+)\s*=/si","On\\1=",$str); //过滤script标签

$str=preg_replace("/&#/si","&#",$str); //过滤script标签

评论

0条评论

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

music cover

歌名

歌手

00:00/00:00

歌名 歌手 时长